V4-0532

Influence of gene transfer, genetic diversity and cultivation technology on sustainability and tracing methods
Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pogojev trajnostne pridelave ter razvoj metod za sledljivost

No. of contract:

V4-0532
Duration:
from 01.01.2009 to 31.12.2010

Contact: