TermIOLAR1

Development of a prototype program solution for support of semi-automatic extraction and management of terminology in monolingual and multilingual corpora
Izdelava prototipne programske rešitve za podporo pol-avtomatskemu luščenju in upravljanju terminologije enojezičnih in dvojezičnih korpusov

No. of contract:

Duration:
from 13.10.2015 to 30.06.2017

Contact: