Knowledge Technologies Jožef Stefan Institute

Knowledge Technologies

Send comments and suggestions to the webmasters
APPLIED PROJECTS Last update : Apr 24 2017

CURRENT PROJECTS (0)

  PAST PROJECTS (14)

  • TermIOLAR2 - Prototype program solution for extraction and alignment of terminology from parallel corpora of translation memories (Prototip programske rešitve problema luščenja in poravnave terminologije iz vzporednih korpusov pomnilnikov prevodov)
   Duration: 2017 - 2017
   Contact: Senja Pollak
   Areas: Human language technologies
  • ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative (Iniciativa za jezikoslovne podatke)
   Duration: 2016 - 2017
   Contact: Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec
   Areas: Human language technologies
  • BIODIV - Understanding and managing biodiversity in agricultural ecosystems by data mining and decision support (Razumevanje in upravljanje biološke raznovrstnosti agrarnih ekosistemov s pomočjo podatkovnega rudarjenja in odločitvenega modeliranja)
   Duration: 2016 - 2018
   Contact: Sašo Džeroski
   Areas: Data mining and machine learning, Decision support
  • TermIOLAR1 - Development of a prototype program solution for support of semi-automatic extraction and management of terminology in monolingual and multilingual corpora (Izdelava prototipne programske rešitve za podporo pol-avtomatskemu luščenju in upravljanju terminologije enojezičnih in dvojezičnih korpusov)
   Duration: 2015 - 2017
   Contact: Senja Pollak
   Areas: Human language technologies
  • Raziskovalni vavčer - Shallow semantic analyses for selected European languages (Razvoj semantičnih analiz za evropske jezike )
   Duration: 2013 - 2015
   Contact: Igor Mozetič, Miha Grčar
   Areas: Text and web mining
  • Sustainability appraisal of energy policy development in Slovenia by 2030 with the emphasis on nuclear option (Ocena vzdržnosti za razvoj energetike v Sloveniji do leta 2030 s poudarkom na jedrski tehnologiji )
   Duration: 2013 - 2014
   Contact: Marko Bohanec
   Areas: Decision support
  • EVADIFF - Evaluation of existing models and development of new decision-making tools to prevent diffuse pollution caused by phytopharmaceutical products (Presoja obstoječih modelov in razvoj novih odločitvenih orodij za preprečevanje difuznega onesnaževanja s fitofarmacevtskimi sredstvi)
   Duration: 2012 - 2015
   Contact: Marko Debeljak
   Areas: Decision support
  • GMOtrack - Prototype Decision Support System (Prototip sistema za podporo odločanja)
   Duration: 2009 - 2009
   Contact: Nada Lavrač, Petra Kralj Novak
   Areas: Decision support
  • LANDECO - Landscape functioning under different management regimes (SCRI, Dundee, Scotland)
   Duration: 2008 - 2008
   Contact: Marko Debeljak
  • Systher - Development of techniques for integrating knowledge sources and analytical procedures (Razvoj tehnik za integracijo oz. združevanje različnih virov znanja ter za sestavljanje analitskih postopkov s kombiniranjem oz. združevanjem različnih metod z analizo podatkov, s ciljem odkrivanja znanja iz podatkov in ontologij)
   Duration: 2008 - 2008
   Contact: Nada Lavrač, Petra Kralj Novak
   Areas: Data mining and machine learning
  • XML_FED - Preparation of specifications for the use of VoiceXML technologies in XML_Filler application connected to the Jaws screen reader (Izdelava specifikacij za uporabo VoiceXML tehnologij v XML_Filler aplikaciji v povezavi z bralnikom zaslona Jaws)
   Duration: 2008 - 2008
   Contact: Tomaž Erjavec
   Areas: Human language technologies
  • AhLib-Web - Web service for Corpus of XIX century translated books (Uporaba namenskega spletnega servisa za prenos in hrambo korpusa prevedenih knjig XIX. stoletja)
   Duration: 2007 - 2009
   Contact: Tomaž Erjavec
   Areas: Human language technologies
  • Land planning, evaluation and decision-making (Prostorsko načrtovanje, vrednotenje in odločanje (naročnik Luka Koper))
   Duration: 2007 - 2007
   Contact: Marko Bohanec
  • Inxight Software Inc. Consulting
   Duration: 2004 - 2005
   Contact: Tomaž Erjavec