Povzetek

Prispevek obravnava mesto in vlogo večparametrskih odločitvenih modelov v sklopu podpore zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Proces gradnje modelov in njihove uporabe za vrednotenje variant je predstavljen na splošnem organizacijskem nivoju in s konkretnimi primeri. Opisane so glavne faze, ki nastopajo pri delu z večparametrskimi odločitvenimi modeli. V skladu s temi fazami je podrobno prikazan razvoj preprostega modela za izbiro prenosnega računalnika. Predstavljena sta tudi dva večja realna modela za vrednotenje proizvodnih programov in razvojno-raziskovalnih projektov.

Ključne besede: odločanje, sistemi za podporo odločanja, večparametrsko odločanje, vrednotenje proizvodnih programov, vrednotenje projektov

Abstract

The role of multi-attribute decision models is addressed in the context of supporting complex realistic decision problems. The process of model development and its utilization for option evaluation is presented at a general organizational level and with specific cases. The main stages of model development and utilization are described. According to these stages, a simple model for the evaluation of notebook computers is developed and presented in detail. Finally, two complex real-life models for the evaluation of production portfolio and R&D projects are shown and discussed.

Keywords: decision making, decision support systems, multi-attribute decision making, production portfolio evaluation, project evaluation

 

 1. Uvod

Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več variant (alternativ, inačic, možnosti) izbrati tisto, ki najbolj ustreza postavljenim ciljem oziroma zahtevam. Poleg izbora najboljše variante včasih želimo variante tudi rangirati od najboljše do najslabše. Pri tem so variante objekti, akcije, scenariji ali posledice enakega oziroma primerljivega tipa (French 86). Kadar na primer kupujemo nov avto, so variante avtomobili. Pri strateškem planiranju v podjetju so lahko variante različni razvojni ali investicijski scenariji. Kadar pa izbiramo najboljšega kandidata za neko delovno mesto, so variante ljudje.

Odločanje je običajno del splošnega reševanja problemov in nastopa kot pomembna mentalna aktivnost na praktično vseh področjih človekovega delovanja. Težavnost odločitvenih problemov je zelo raznolika. Sega od enostavnih osebnih odločitev, ki so večinoma rutinske in se jih večinoma niti ne zavedamo, vse do težkih problemov skupinskega odločanja, na primer pri vodenju, upravljanju in planiranju v podjetjih, kadrovskem odločanju, medicinski diagnostiki in vrsti drugih področij. Najpomembnejši problemi, ki nastopajo pri težkih odločitvenih problemih, izvirajo iz:

S problemi odločanja se ukvarja vrsta znanstvenih področij in disciplin, od filozofije (na primer aksiologija - nauk o vrednotah), psihologije, ekonomije in matematike, do bolj specifičnih, kot sta odločitvena teorija (French 86; Ríos 94) in odločitvena analiza (Nagel 93). Posebej pomembno je vprašanje, kako pomagati odločevalcu, da bi na sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do kvalitetne odločitve. V ta namen je bilo razvitih mnogo metod in računalniških programov za podporo odločanja (angl. Decision Support Systems (DSS): Turban 88; Silver 91; Mallach 94). V tem prispevku se bomo omejili na metode večparametrskega odločanja (angl. Multi-Attribute Decision Making (MADM): Keeney, Raiffa 76; Saaty 80; Chankong, Haimes 83; Dyer et al 92). Te metode so po eni strani dobro teoretično osnovane v okviru odločitvene teorije in teorije koristnosti, po drugi strani pa se uspešno uporabljajo v praksi pri podpori zahtevnih odločitvenih problemov.

Namen tega prispevka je predstaviti proces gradnje in uporabe večparametrskih odločitvenih modelov. V naslednjem razdelku so podane osnove večparametrskega odločanja. Razdelek 3 opisuje glavne faze, ki v splošnem nastopajo v procesu odločanja. V razdelku 4 je po teh fazah prikazan preprost, a konkreten primer razvoja in uporabe odločitvenega modela za izbiro prenosnega računalnika. V zadnjih dveh razdelkih pa sta predstavljena dva večja praktična modela za vrednotenje proizvodnih programov in razvojno-raziskovalnih projektov; oba sta bila razvita v našem okolju.

 

2. Večparametrsko odločanje

Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše podprobleme. Variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante dobimo z nekim postopkom združevanja. Tako izpeljana vrednost je potem osnova za izbor najustreznejše variante.Slika 1:
Večparametrski odločitveni model

Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju tako poteka na osnovi večparametrskega odločitvenega modela, ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent (slika 1). Vhod v model predstavljajo parametri (atributi, kriteriji) Xi. To so spremenljivke, ki ponazarjajo podprobleme odločitvenega problema, to je tiste dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto variant. Funkcija koristnosti F je predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ki ponazarja končno oceno ali koristnost variante.

Variante opišemo po osnovnih parametrih z vrednostmi ai. Na osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti določi končno oceno vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša.

Oglejmo si preprost primer. Denimo, da kupujemo avto. Na odločitev vpliva vrsta dejavnikov, kot so cena, poraba goriva, varnost, udobnost, število vrat in velikost prtljažnika. Na sliki 2 so zaradi enostavnosti prikazani samo prvi trije. Dogovorimo se, da bomo ceno merili v DEM, porabo v litrih na 100 km, varnost pa s točkami med 0 in 10.

 Slika 2
: Večparametrski odločitveni model za vrednotenje avtomobilov

 

Osnovne tri parametre združujemo v končno oceno (AVTO) s funkcijo koristnosti F, ki je na sliki 2 prikazana nekoliko podrobneje. Kot je v navadi pri številnih večparametrskih odločitvenih metodah, je funkcija dvostopenjska. Na prvem (nižjem) nivoju je za vsak kriterij definirana delna funkcija koristnosti, ki opredeljuje odvisnost med dejansko vrednostjo parametra X in preferenco P, to je stopnjo zaželenosti v okviru naše odločitve. Preferenco navadno izražamo s števili med 0 in 1, kjer 0 ustreza najmanj, 1 pa najbolj zaželeni vrednosti. Z delnimi funkcijami koristnosti na nek način spravimo na skupni imenovalec tri med seboj sicer zelo različne parametre.

Na drugi stopnji pride do dejanskega združevanja parametrov. Funkcija, ki opravi to združevanje na sliki 2, je utežena vsota posameznih preferenc. Pri tem je najvplivnejši parameter cena avtomobila, katere utež 50 je enaka vsoti uteži preostalih dveh parametrov. Med tema pa je nekoliko pomembnejša varnost.

Tako definirani odločitveni model lahko uporabimo za vrednotenje variant - avtomobilov. Za vse variante moramo zbrati podatke po osnovnih parametrih: ceni, porabi in varnosti. Rezultat vrednotenja je končna ocena vsake variante, ki je v našem primeru izražena s števili med 0 in 100. Izmed treh avtomobilov na sliki 2 je dobil najvišjo oceno tretji, saj je najcenejši in relativno varčen ob še sprejemljivi varnosti.

Podatki o variantah in dobljene končne ocene so na sliki 2 prikazani v obliki tabele - preglednice. To obliko pogosto uporabljamo predvsem v preprostejših primerih, ko je parametrov in variant relativno malo. Pri tem si lahko pomagamo s splošnimi računalniškimi programi za delo s preglednicami, kot so Excel, Quattro Pro ali Lotus 1-2-3. Podatke o variantah vnesemo v tabelo, funkcijo koristnosti pa realiziramo s primernimi formulami.

V zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali variant več (na primer nekaj deset), je navadno bolje, če posežemo po katerem izmed namenskih programov za podporo večparametrskega odločanja (O’Keefe 89; Nagel 92). Ti imajo že vgrajena orodja, ki pomagajo odločevalcu pri definiciji parametrov, oblikovanju funkcij koristnosti in zajemanju podatkov o variantah. Najpomembnejšo operacijo - vrednotenje variant - dodatno podpirajo z vrsto koristnih pripomočkov za analizo dobljenih rezultatov, kot so analiza občutljivosti in stabilnosti odločitvenega modela, generator variant, analize tipa kaj-če ter najrazličnejši grafični prikazi in poročila. Nekateri omogočajo tudi delo z nenatančnimi in nepopolnimi podatki in v ta namen uporabljajo intervalski račun ali verjetnostne porazdelitve. Takšnih programov je na voljo precej, navedimo le nekaj najbolj znanih: MAUD, Decaid, Decision Pad, HIVIEW, PROMETHEE, DEX.

 

3. Faze odločitvenega procesa

Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj bi dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, pohitril in pocenil proces odločanja ter dvignil kakovost odločitve. Praviloma poteka po fazah, ki so opisane v tem razdelku. Faze se lahko tudi prepletajo ali ponavljajo.

3.1. Identifikacija problema

Ta faza je rezultat spoznanja, da je nastopil odločitveni problem, ki je dovolj težak, da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej fazi poskušamo definirati problem ter opredeliti cilje in zahteve. Oblikujemo odločitveno skupino , katere jedro sestavljajo odločevalci (t.i. “lastniki problema”): to so tisti, ki se morajo v končni fazi odločiti in so odgovorni za odločitev. Pri zahtevnejših problemih je priporočljivo v delo skupine vključiti tudi:

3.2.Identifikacija kriterijev

V tej fazi določimo kriterije, na osnovi katerih bomo ocenjevali variante in zasnujemo strukturo odločitvenega modela. Posebej je pomembno, da pri tem ne spregledamo kriterijev, ki bistveno vplivajo na odločitev (načelo polnosti). Pri oblikovanju modela poskušamo izpolniti tudi nekatere druge zahteve, kot so strukturiranost, neredundantnost, ortogonalnost in operativnost (merljivost ) kriterijev. Postopek identifikacije kriterijev do neke mere zavisi od uporabljene metodologije; v primeru, ki je prikazan v razdelku 4, poteka po naslednjih korakih:

 1. Spisek kriterijev: Sami ali med pogovorom v skupini oblikujemo nestrukturiran seznam kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri odločanju.
 2. Strukturiranje kriterijev: Kriterije hierarhično uredimo, upoštevajoč medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije in tiste, ki so izraženi z ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. Rezultat je drevo kriterijev.
 3. Merske lestvice: Vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, to je zalogo vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge lastnosti (na primer urejenost).
3.3. Definicija funkcij koristnosti

V tej fazi definiramo funkcije, ki opredeljujejo vpliv nižjenivojskih kriterijev na tiste, ki ležijo višje v drevesu, vse do korena drevesa, ki predstavlja končno oceno variant. Oblika funkcij in način njihovega zajemanja močno zavisi od uporabljene metode. Najpogosteje se uporabljajo preproste funkcije, kot so utežena vsota (razdelek 2) in razna povprečja, srečamo pa tudi zahtevnejše funkcije, ki imajo večjo izrazno moč, vendar so nekoliko zahtevnejše za praktično uporabo: funkcije zvezne logike, funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali mehkih množic, odločitvena pravila. Prav tako so pestre računalniško podprte metode za podporo odločevalcev v tej fazi, ki segajo od neposrednega analitičnega izražanja funkcij do možnosti izbiranja oziroma parametrizacije vnaprej pripravljenih funkcij, definiranja funkcije po točkah, zajemanja v grafični obliki in raznih dialogov, ki jih vodi računalniški program.

3.4. Opis variant

Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, to je tistih, ki ležijo na listih drevesa. Do tega opisa nas vodi bolj ali manj zahtevno proučevanje variant in zbiranje podatkov o njih. Pri tem se pogosto srečamo s pomanjkljivimi ali nezanesljivimi podatki. Nekatere metode v tem primeru odpovedo, druge pa omogočajo, da takšne podatke opišemo v obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev.

3.5. Vrednotenje in analiza variant

Vrednotenje variant je postopek določanja končne ocene variant na osnovi njihovega opisa po osnovnih kriterijih. Vrednotenje poteka “od spodaj navzgor” v skladu s strukturo kriterijev in funkcijami koristnosti. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša.

Besedo “praviloma” je potrebno na tem mestu posebej poudariti. Na končno oceno vpliva mnogo dejavnikov in pri vsakem od njih lahko pride do napake. Poleg tega sama končna ocena navadno ne zadostuje za celovito sliko o posamezni varianti. Zato moramo variante analizirati in poskusiti odgovoriti na naslednja vprašanja:

Šele z odgovori na ta vprašanja pridemo do celovite slike o variantah in s tem do kvalitetnejše, bolje utemeljene in preverjene odločitve. Računalniška podporna orodja so pri tem praktično nepogrešljiva, saj imajo že vgrajene pripomočke, ki tovrstne analize bistveno olajšajo.

 

4. Preprost primer: izbira prenosnega računalnika

Opisane faze odločitvenega procesa ilustrirajmo s preprostim zgledom odločanja o nakupu prenosnega osebnega računalnika.

4.1. Identifikacija problema

Kupujemo prenosnik za osebno uporabo. Izbrati želimo čim zmogljivejši, zanesljivejši in čim bolj razširljiv prenosnik v cenovnem razredu okrog 3000 DEM. Poudarek je tudi na udobnem delu (kvaliteti zaslona, tipkovnice in miške) in čim večji avtonomiji (času delovanja z baterijami).

Odločitveno “skupino” v tem primeru predstavlja samo odločevalec. Po potrebi povpraša “eksperta” - prijatelja, ki se spozna na računalnike.

Za računalniško podporo postopka smo izbrali program DEX (Bohanec, Rajkovič 90). To je lupina ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje, razvita na Institutu “Jožef Stefan” in doslej uporabljena pri podpori več deset zahtevnih realnih odločitvenih problemov doma in v tujini (Urbančič et al 91). V primerjavi s pristopom, prikazanim na sliki 2, ima dve posebnosti:

4.2.Identifikacija kriterijev
 1. Spisek kriterijev
 2. Kriteriji, ki vplivajo na nakup prenosnika, so deloma razvidni že iz identifikacije problema. Upoštevati moramo ceno, zmogljivost, razširljivost, zanesljivost, udobnost in avtonomijo. Pri ceni pomislimo, da ni pomembna samo cena nakupa, ampak tudi cena nadaljnjih razširitev in vzdrževanja. Pri tem se spomnimo na dostopnost in kvaliteto servisa. Vprašamo se, kaj pomeni zmogljivost: velikost diska, hitrost procesorja, velikost pomnilnika. Razmišljanje nadaljujemo v tej smeri in dobimo spisek kriterijev, ki je zaenkrat še povsem neurejen:

  cena, zmogljivost, razširljivost, zanesljivost, udobnost, avtonomija, cena nakupa, cena razširitev, cena vzdrževanja, servis, kvaliteta servisa, disk, procesor, pomnilnik, hitrost, miška, tipkovnica, zaslon, barve, dodatki, proizvajalec, torbica, garancija  Slika 3:
  Izbira prenosnika: drevo kriterijev in nekaj merskih lestvic

 3. Strukturiranje kriterijev
 4. Kriterije strukturiramo na osnovi njihove medsebojne odvisnosti in vsebinskih povezav. V spisku kriterijev na primer opazimo, da jih kar nekaj opisuje nekakšne tehnične lastnosti prenosnika. Razdelimo jih na lastnosti zunanjih in notranjih enot prenosnika ter na avtonomijo. Tako dobimo poddrevo kriterijev TEH. KAR. (slika 3).

  Podobno bi lahko postopali tudi pri ceni in jo razgradili na nabavno ceno, ceno vzdrževanja in ceno razširitev. Prav tako bi lahko razgradili tudi dodatke in še kakšen drug kriterij. Na sliki 3 tega nismo storili, da ne bi preveč zapletli tega zgleda.

 5. Merske lestvice
 6. Pri metodi DEX so zaloge vrednosti kriterijev sestavljene iz besed ali numeričnih intervalov (slika 3). V našem primeru bomo prenosnike ocenjevali s štiristopenjsko lestvico: nesprejemljiv, sprejemljiv, dober, odličen. Avtonomijo pa bomo na primer merili s številom ur delovanja brez priključitve na električno omrežje.

  Merske lestvice so večinoma urejene od slabih (manj zaželenih) proti boljšim vrednostim. Pri metodi DEX to sicer ni nujno, je pa dobrodošlo, saj se uporablja v naslednji fazi pri kontroli konsistentnosti odločitvenih pravil in lahko bistveno pohitri postopek zajemanja funkcij koristnosti.

4.3. Definicija funkcij koristnosti

Pri metodi DEX so funkcije koristnosti predstavljene s preprostimi odločitvenimi pravili tipa če-potem. Definiramo jih v obliki tabele. Tabela 1 na primer prikazuje odločitvena pravila, s katerimi smo opredelili kvaliteto zunanjih enot prenosnika v odvisnosti od kvalitete zaslona in tipkovnice. Podobne tabele je potrebno definirati tudi za preostale tri izpeljane kriterije (notranja vozlišča drevesa): NOT. ENOTE, TEH. KAR. in PRENOSNIK.

 


Tabela 1: Odločitvena pravila za kriterij ZUN.ENOTE

  ZASLON    TIPKOVNICA    ZUN.ENOTE   
1    nespr slabša nespr
2 spr slabša nespr
3 dob slabša nesp
4 nespr srednja nespr
5 spr srednja spr
6 dob srednja dob
7 nespr boljša nespr
8 spr boljša spr
9 dob boljša dob

Postopek definiranja odločitvenih pravil je s programom DEX zelo preprost. DEX pripravi tabelo z že vpisanimi vsemi kombinacijami vrednosti odvisnih spremenljivk. Potrebno je le izpolniti zadnjo kolono. Pri tem DEX sproti opozarja na morebitne nekonsistentnosti in na nekaterih mestih v tabeli sam predlaga ustrezne vrednosti, ki jih izpelje iz do takrat definiranih pravil.

4.4. Opis variant

Denimo, da izbiramo med štirimi prenosniki. O vsakem moramo zbrati osnovne podatke, to je tiste na listih drevesa kriterijev: CENA, PROCESOR, POMNILNIK, DISK, ZASLON, TIPKOVNICA, AVTONO-MIJA in DODATKI. Podatki za naš primer so vpisani v tabeli 2.

4.5. Vrednotenje in analiza variant

Definiran imamo odločitveni model in zbrane vse podatke o variantah. DEX jih ovrednoti v skladu s strukturo kriterijev in odločitvenimi pravili. Rezultati so zbrani v tabeli 2. Končne ocene prenosnikov so podane v vrstici “PRENOSNIK”. Vidimo, da sta prva dva prenosnika ocenjena kot sprejemljiva, druga dva pa sta nesprejemljiva. Potrebna je nadaljnja analiza vrednotenja, saj sta dva boljša prenosnika ocenjena z enako končno oceno. Obenem moramo preveriti pravilnost in ustreznost rezultatov ter utemeljiti končno odločitev.

 


Tabela 2:Rezultati vrednotenja štirih prenosnikov
Prenosnik 1   Prenosnik 2   Prenosnik 3   Prenosnik 4  
PRENOSNIK     spr spr nespr nespr
CENA nizka srednja nizka visoka
TEH. LAST odl spr nespr odl
NOT. ENOTE spr spr spr dob
PROCESOR dob spr spr dob
POMNILNIK    spr dob spr dob
DISK spr spr spr dob
ZUN. ENOTE dob spr spr spr
ZASLON dob spr spr spr
TIPKOV srednja srednja boljša boljša
ZUN. ENOTE 4h 3h 2h 4h
DODATKI nespr spr dob spr

Primerjava prenosnikov 1 in 2 po kriterijih na nižjih nivojih drevesa pokaže, da je prvi boljši ali vsaj enakovreden drugemu pri vseh kriterijih, razen pri pomnilniku in dodatkih. Posebej kritični so dodatki, ki so ocenjeni kot nesprejemljivi. Pač pa je prenosnik 1 znatno boljši pri pomembnih kriterijih, kot so procesor, zaslon in avtonomija, kar mu daje prednost v pogledu tehničnih karakteristik. Gledano v celoti je torej prenosnik 1 boljša odločitev, še posebej, če bi na nek način uspeli izboljšati problematične dodatke.

Spomnimo se na možnost, da bi uporabili dodatke nekega drugega proizvajalca, ki so združljivi s prenosnikom 1. Uporabimo analizo kaj-če: vrednost dodatkov pri prenosniku zamenjamo v sprejemljivo. Ponovno vrednotenje pokaže, da bi bil v tem primeru prenosnik ocenjen z za eno stopnjo višjo oceno, dobro.

Kljub slabim ocenam, se velja posvetiti tudi ostalima dvema prenosnikoma. Prenosnik 3 ima avtonomijo le 2 uri, kar je premalo; tu žal ni pomoči. Pač pa je zanimiv prenosnik 4, ki je bil sicer ocenjen kot nesprejemljiv, vendar ima večino lastnosti zelo dobrih. Problem je le cena: prenosnik je predrag. Na tem mestu bi lahko ponovno premislili in se morda odločili za višjo investicijo ali pa poskušali najti kakšno drugo pot za znižanje cene, morebiti s popusti.

Za končno potrditev opravimo še eno izmed analiz, selektivno razlago. Poskušamo poiskati posebej izrazite prednosti in slabosti posameznih variant. Za tri prenosnike jih prikazuje tabela 3. Še enkrat se lahko prepričamo, da se prenosnik 1 še posebej odlikuje po tehničnih lastnostih; predvsem ima dober zaslon in veliko avtonomijo. Poleg tega je poceni in ima dober procesor. Edina resna slabost so dodatki. Prenosnik 2 nima niti posebnih prednosti, niti pomanjkljivosti, le pomnilnika ima dovolj. Prenosnik 4 je s tehničnega stališča odličen in to predvsem v pogledu notranjih enot. Njegova izrazita slabost je previsoka cena.

 


Tabela 3: Selektivna razlaga vrednotenja treh prenosnikov
Prenosnik 1      
 
PREDNOSTI SLABOSTI
 
CENA nizka DODATKI nespr
 
TEH.LAST odl
 ZUN.ENOTE dob
   ZASLON dob
 AVTONOMIJA   dob
 
   PROCESOR dob
 
 
Prenosnik 3
 
PREDNOSTI SLABOSTI
 
CENA nizka PRENOSNIK nespr
  TEH.LAST nespr
DODATKI dob  AVTONOMIJA    2h
 
   TIPKOV boljša
 
 
Prenosnik 4
 
PREDNOSTI SLABOSTI
 
TEH.LAST odl PRENOSNIK nespr
 NOT.ENOTE dob CENA visoka
   PROCESOR dob
   POMNILNIK    dob
   DISK dob
 AVTONOMIJA 4h
 
   TIPKOV boljša

Končni rezultat odločitvenega procesa je torej naslednji. Najustreznejši je prenosnik 1, ki pa ima slabe dodatke, zato jih bo treba poiskati pri drugem proizvajalcu. V rezervi ostajata prenosnik 2, ki je nekoliko slabši, in prenosnik 4, ki je predrag, a bi bil ob morebitnem znižanju cene najbolj zanimiv. Prenosnik 3 odpade zaradi preslabe avtonomije.

Obravnavani odločitveni problem je relativno preprost in ga v vsakdanjem življenju verjetno ne bi reševali tako sistematično; zadovoljili bi se z nasvetom prijatelja ali prelistali kakšno računalniško revijo. V nekoliko spremenjenih okoliščinah pa bi bila uporaba odločitvenih tehnik povsem upravičena tudi na tem področju. Vzemimo na primer nakup večjega števila takšnih računalnikov v podjetju, kjer bi lahko imela napačna odločitev bistveno večje finančne in druge posledice. Drug podoben primer je izbira najprimernejšega ponudnika na osnovi javnega razpisa (na primer v državni upravi), ki terja sistematičen in dobro dokumentiran odločitveni postopek ter podrobno utemeljeno končno odločitev.

 

5. Model vrednotenja proizvodnega programa

V tem in naslednjem razdelku sta okvirno predstavljena dva večja večparametrska odločitvena modela, ki sta bila razvita za podporo konkretnih in razmeroma zahtevnih odločitvenih problemov: vrednotenje proizvodnih programov podjetja Fructal Ajdovščina (Kalin et al 94) in vrednotenje razvojno-raziskovalnih projektov na Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Bohanec et al 93, 95).

Analiza tržnega portfelja je pomemben del strateškega planiranja v prodjetju. V osnovi gre za selektivno obravnavo posameznih proizvodov, katere cilj je določitev poslovne strategije za vsak proizvod posebej in posredno za proizvodni program v celoti. Tržni portfelj obravnava dva dejavnika potencialnega dobička:

Pri tem odločitvenem problemu so variante proizvodi oziroma proizvodni programi. Vsak proizvod ocenimo po omenjenih dveh dejavnikih. Ocene vnesemo v matriko tržnega portfelja (slika 5). Položaj proizvoda v matriki opredeljuje osnovo za oblikovanje poslovne strategije, ki je v splošnem lahko naraščajoča, mirujoča, selektivna ali opuščajoča.

Za potrebe analize tržnega portfelja v podjetju Fructal Ajdovščina je bilo z različnimi metodami razvitih več večparametrskih odločitvenih modelov za ocenjevanje konkurenčne sposobnosti in tržne privlačnosti proizvodov. Na sliki 4 je prikazana struktura enega izmed njih; namenjen je bil vrednotenju tržne privlačnosti proizvodnih programov. Razvit je bil z metodo DEX. Pri izgradnji modelov so sodelovali delavci drugega in tretjega nivoja organizacijske sheme vodstvenih in strokovnih delavcev Fructala (komercialni direktor, vodja kontrole kakovosti, vodja razvojnega oddelka, vodja marketinga in vrsta drugih).

Zajemanje podatkov o variantah je potekalo v dveh stopnjah: znotraj podjetja in iz okolja. Na prvi stopnji so bili zbrani podatki o dejavnikih internega značaja, kot so donosnost proizvodne linije in stroški osvajanja tržišča. Na drugi stopnji pa je bil večji poudarek na dejavnikih, pogojenih z vplivi trga, kot so cenovna dostopnost proizvoda kupcu ter praktičnost in privlačnost embalaže. Ti podatki so bili pridobljeni na osnovi mnenj potrošnikov in od zunanjih strokovnih institucij.

Rezultat vrednotenja konkretnih proizvodov je bila matrika tržnega portfelja (slika 5), ki opredeljuje položaj vsakega proizvoda s stališča tržne privlačnosti in konkurenčne sposobnosti. Tako je bil na primer najbolje ocenjen proizvod številka 7, breskov sadni sok v embalaži jumbo.

 Slika 4:
Drevo kriterijev za vrednotenje tržne privlačnosti proizvodov

 Slika 5:
Rezultati vrednotenja nekaterih proizvodov

 

Na osnovi položaja v matriki in na osnovi drugih analiz (na primer analize tipa kaj-če in selektivne razlage) končno za vsak proizvod oblikujemo poslovno strategijo. Za kvalitetne proizvode (na primer 7) in tiste, ki bi to lahko postali (2, 6, 8, 10), se praviloma oblikuje strategija rasti, ki vključuje intenzivnejša vlaganja v razvoj in trženje proizvoda. Za slabše proizvode (3, 5, 9) se poskušajo oblikovati strategije za njihovo znatno izboljšanje, če je to le izvedljivo in smotrno, sicer pa se odločimo za strategijo postopnega opuščanja proizvoda.

 

6. Vrednotenje razvojno-raziskovalnih projektov

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (MZT) financira ali sofinancira razvojno-raziskovalne projekte na področju tehnike, humanistike in zdravstva. Več sto projektov, prijavljenih na vsakoletni razpis, je potrebno oceniti in jim na osnovi ocene ustrezno dodeliti sredstva iz državnega proračuna. Problem je težaven zaradi velikega števila prijavljenih projektov (variant), obsežnosti in zahtevnosti problematike ter omejenih časovnih rokov za izvedbo razpisa.

Odločitveni proces smo podprli s sistemom za vrednotenje projektov, ki temelji na posebej prilagojeni matriki tipa portfolio. Le-ta predoči mesto posameznega projekta glede na njegovo vsebinsko vrednost in izvedljivost. Ocenjevanje vsebine in izvedljivosti je realizirano z večparametrskim odločitvenim modelom, ki vsebuje 48 osnovnih kriterijev. Podatke za vrednotenje pripravijo recenzenti projektov. Vsak projekt ocenjujeta vsaj dva recenzenta; v primeru različnih mnenj se dodatno vključijo eksperti MZT ali zunanji sodelavci. Pri realizaciji sistema je bil poseben poudarek na odprtosti (transparentnosti, preglednosti) modela in izvedbi različnih analiz in razlag rezultatov vrednotenja, s čimer smo želeli zagotoviti:

V prilagojeni matriki tipa portfolio uporabimo oceni, ki se nanašata na vsebino in izvedljivost projekta ( slika 6). Prva ocena daje oceno vsebinske primernosti projekta glede na njegove namenske in objektne cilje, druga pa oceno izvedljivosti, ki vključuje oceno usposobljenosti prijavitelja ter oceno pripravljenosti in realnosti zahtevka projekta. Obe oceni določata položaj projekta v matriki, ki je razdeljena na šest polj:

“ZVEZDE”: odlični projekti z najvišjo prioriteto pri financiranju;

SOLIDNI: srednje ocenjeni projekti - druga prioriteta pri financiranju;

PREHODNI: pogojno ustrezni projekti - financirani bodo le v primeru, če bo dovolj finančnih sredstev;

NEPRIMERNI: projekti, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem in se v celoti zavrnejo;

DODATNI ZAHTEVKI: projekti, ki so tematsko zanimivi, a so slabo pripravljeni - vrnejo se predlagatelju v dopolnitev in se kasneje ponovno ovrednotijo;

METODOLOŠKI: dobro pripravljeni projekti brez prave vsebine - se zavrnejo.

 Slika 6:
Osnovna matrika za ocenjevanje projektov

Vsebina in izvedljivost projekta se ocenjujeta na osnovi večparametrskega odločitvenega modela, katerega del je prikazan na sliki 7. Ocenjevanje vsebine poteka na osnovi ocene namenskih in objektnih ciljev projekta. Prvi obsegajo opredelitev in navedbo namenov, ki bodo predvidoma realizirani s projektom in to predvsem z narodnogospodarskih in ekonomskih vidikov. Objektni cilji pomenijo konkretne rezultate, ki bodo realizirani ob zaključku projekta, kot so nov proizvod, nova tehnologija ali nova organizacijska rešitev.

Izvedljivost projekta je parameter, ki se deli na eksterno in interno izvedljivost. Eksterna izvedljivost obsega kriterije, kot so: metodološko-tehnična izvedljivost projekta, potrebe po dodatnih investicijah, ustreznost predlaganih rešitev, ustreznost metod dela in podobno. Poseben poudarek je na oceni strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti projektne skupine ter usposobljenosti in referencah projektnega vodje. Z interno izvedljivostjo pa sta mišljena predvsem pripravljenost projekta v skladu z metodologijo MZT in formalno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Razviti model je bil prvič uporabljen leta 1992. Ovrednotenih je bilo 516 projektov v okviru 31 raziskovalnih polj (Bohanec et al 93). V letu 1993 smo model na osnovi zbranih izkušenj izpopolnili in z njim ovrednotili 447 projektov iz 38 polj. Vrednotenje je potekalo na osnovi 740 ocen, ki jih je prispevalo 296 recenzentov. Uvrstitev teh ocen v matriki je prikazana na sliki 8. Povprečni oceni vsebine in izvedljivosti sta bili 3.45 in 2.72.

Realizirani model je pokazal pomembne prednosti v primerjavi s pristopi, uporabljenimi pred tem. Posebej velja poudariti uporabo kvalitativnega odločitvenega na področju, kjer prevladuje presoja in ga je težko formulirati v kvantitativni obliki. Tak model je po eni strani razumljiv širokemu krogu uporabnikov, ki so vključeni v odločitveni proces, v končni fazi pa omogoča kvalitetno verifikacijo in razlago dobljenih rezultatov. Rezultat vrednotenja so informacije, pomembne za končno odločanje o projektih, ki poteka v ekspernih skupinah.

 Slika 7:
Drevo kriterijev za ocenjevanje projektov - dva najvišja nivoja kriterijev in poddrevo za vrednotenje namenskih ciljev

 Slika 8:
Rezultati vrednotenja projektov v letu 1993

 

7. Zaključki

Večparametrski modeli so koristen pripomoček za podporo odločanja v zahtevnih odločitvenih situacijah, to je takšnih, pri katerih nastopa veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, veliko variant oziroma več skupin odločevalcev z različnimi interesi. Metode nikakor niso nadomestilo za človeka- odločevalca, ki je še vedno v celoti odgovoren za končno odločitev. Pač pa lahko večparametrske metode pomembno prispevajo k bolj sistematičnemu in bolje organiziranemu odločanju. Odločevalca usmerjajo k poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij o problemu ter zmanjšajo možnost, da bi spregledal dejavnike, ki bistveno vplivajo na odločitev. Podporna računalniška orodja mu pomagajo oblikovati odločitveni model, vrednotijo variante in ponujajo vrsto različnih analiz, s katerimi lahko podrobno verificira, utemelji, razloži in dokumentira svojo odločitev. Končna odločitev je zato praviloma kvalitetnejša. Navadno se odraža tudi v kvalitetnejši realizaciji odločitve, pri kateri lahko koristno uporabimo informacije, dobljene pri vrednotenju, na primer tiste o posebej izrazitih prednostih in pomanjkljivostih obravnavanih variant.

Odločitveni proces poteka po fazah; začne se z identifikacijo odločitvenega problema, konča pa z vrednotenjem in analizo variant oziroma izdelavo elaborata. Trajanje procesa je močno odvisno od zahtevnosti problematike in ciljev procesa, v veliki meri pa tudi od znanja, ki ga imajo udeleženci procesa o problemu, vplivnih dejavnikih in variantah. V grobem lahko ta čas ocenimo na okrog 2 do 20 delovnih dni.

Izmed faz sta navadno najzahtevnejši prvi dve: identifikacija problema in identifikacija kriterijev. Identifikacija problema vključuje definicijo problema, opredelitev ciljev in zahtev, oblikovanje odločitvene skupine ter izbor metode in računalniških orodij za podporo odločanja. Ustrezna struktura skupine in kvaliteta znanja o odločitveni problematiki sta bistvena pogoja za uspeh odločitvenega procesa. V drugi fazi, identifikaciji kriterijev, pa je posebej pomembno izbrati “prave”, to je najbolj merodajne in obenem merljive kriterije. Paziti moramo, da ne spregledamo pomembnih. Dobršno mero znanja zahteva tudi postopek strukturiranja kriterijev v drevo na osnovi vsebinske povezanosti in medsebojne odvisnosti kriterijev. Ravno pri tej nalogi je podpora današnjih računalniških orodij najšibkejša; vsebino in strukturo drevesa je - razen v izjemnih preprostih primerih - potrebno oblikovati “ročno”, na osnovi razmisleka in razgovora v skupini. Povsem drugače je v nadaljnjih fazah odločitvenega procesa, v katerih lahko uporabimo vrsto različnih metod za oblikovanje funkcij koristnosti, vrednotenje variant in njihovo analizo.

 

Literatura

Bohanec, M., Rajkovič, V.: DEX: An expert system shell for decision support, Sistemica 1(1), 145- 157, 1990.

Bohanec, M., Rajkovič, V., Semolič, B., Vošnjak, A.: Računalniški ekspertni sistem za vrednotenje razvojno-raziskovalnih projektov, Organizacija in kadri 26(3-4), 168-179, 1993.

Bohanec, M., Rajkovič, V., Semolič, B., Pogačnik, A.: Knowledge-based portfolio analysis for project evaluation, Information & Management 28, Elsevier, 293-302, 1995.

Chankong, V., Haimes, Y.Y.: Multiobjective decision making: Theory and methodology, North-Holland, 1983.

Dyer, J.S., Fishburn, P.C., Steuer, R.E., Wallenius, J., Zionts, S.: Multiple criteria decision making, multiattribute utility theory: the next ten years, Management Science 38, 645-654, 1992.

French, S.: Decision theory, Ellis Horwood, 1986.

Kalin, B., Bohanec, M., Rajkovič, V.: Model vrednotenja proizvodnega programa, Zbornik XIII. posvetovanja organizatorjev dela “Organizacija, informatika, kadri pri vodenju in upravljanju družb”, 341-346, Portorož, 1994.

Keeney, R.L., Raiffa, H.: Decisions with multiple objectives, John Wiley & Sons, 1976.

Mallach, E.G.: Understanding decision support systems and expert systems, Irwin, 1994.

Nagel, S. (ed.): Applications of decision-aiding software, St. Martin’s Press, 1992.

Nagel, S. (ed.): Computer-aided decision analysis: Theory and applications, Quorum Books, 1993.

O'Keefe, R.M.: The evaluation of decision-aiding systems: Guidelines and methods, Information & Management 17, 217-226, North-Holland, 1989.

Ríos, S. (ed.): Decision theory and decision analysis: Trends and challenges, Kluwer Academic Publishers, 1994.

Saaty, T.L.: The analytic hierarchy process, McGraw-Hill, 1980.

Silver, M.S.: Systems that support decision makers, John Wiley & Sons, 1991.

Turban, E.: Decision support and expert systems, Macmillian, 1988.

Urbančič, T., Kononenko, I., Križman, V.: Review of applications by Ljubljana Artificial Intelligence Laboratories, Institut Jožef Stefan, delovno poročilo DP-6218, 1991.