Knowledge Technologies Jožef Stefan Institute

Knowledge Technologies

Send comments and suggestions to the webmasters
BILATERAL PROJECTS Last update : Dec 19 2016

CURRENT PROJECTS (2)

 • Bilateral project Mining Heterogeneous linked biomedical data (Rudarjenje heterogenih povezanih biomedicinskih podatkov)
  Duration: 2016 - 2017
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project Mining Complex Data in Environmental and Life Sciences (Rudarjenje heterogenih povezanih biomedicinskih podatkov)
  Duration: 2016 - 2017
  Contact: Sašo Džeroski
PAST PROJECTS (20)

 • Bilateral project The construction of corpora and lexica of nonstandard Serbian and Slovenian (Izdelava korpusov in leksikonov nestandardnega srbskega in slovenskega jezika )
  Duration: 2014 - 2015
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Bilateral project Constructing a Bilingual Lexicon of Closely Related Languages From Existing Language Resources (Izdelava dvojezičnega leksikona za sorodna jezika )
  Duration: 2014 - 2015
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Bilateral project Structured annotation, storage and retrieval of images and videos (Strukturno označevanje, shranjevanje in iskanje slik in video posnetkov)
  Duration: 2013 - 2013
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Data mining and machine learning
 • Bilateral project with USA Identifying optimal management strategies for biodiversity and related ecosystem services on private forests (Določanje optimalnih upravljavskih strategij zagotavljanja biotske raznovrstnosti in splošnokoristnih ekosistemskih uslug v zasebnih gozdovih)
  Duration: 2011 - 2012
  Contact: Marko Debeljak
 • Bilateral project with Czech Republic Bioinfuse - Information Fusion for Data Mining in Bioinformatics and Biomedicine (Rudarjenje heterogenih virov podatkov v bioinformatiki in biomedicine)
  Duration: 2009 - 2009
  Contact: Nada Lavrač
  Areas: Text and web mining
 • Bilateral project with France Proteus-Val - Definition of syntactic-semantic structure of Slovene verb (Definicija sintaktično-semantične strukture slovenskega glagola)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Bilateral project with France The influence of genetically modified maze on its conventional cultivation: an advisory system for ensuring coexistence (Vpliv gensko modificirane koruze na njeno konvencionalno pridelavo: system svetovanja za zagotavljanje soobstoja)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Data mining and machine learning
 • Bilateral project with France Gardentox - Decision Support System for a Safe Vegetable Production on Garden Soils in Urban Environments (Sistem za podporo odločanja pri zagotavljanju varne pridelave povrtnin na vrtnih tleh urbanih okolij)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Decision support
 • Bilateral project with Croatia Inductive Rule Learning ( Induktivno učenje pravil)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project with Japan Japanese-Slovene resources for students of Japanese (Japonsko-slovenski viri za učence japonščine (sofinanciranje kratkoročnih obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem) )
  Duration: 2008 - 2010
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Bilateral project with Macedonia Knowledge Discovery for Ecological Modeling of Lake Ecosystems (Odkrivanje znanja za ekološko modeliranje jezerskih ekosistemov)
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • Bilateral project with Croatia Inductive Databases for Genomics and Proteomics (Induktivne baze podatkov za genomiko in proteomiko )
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • Bilateral project with France Waste Application and Soil functioning : identification and classification of soil physical, chemical and biological parameters affecting plant nutrition (Vpliv odlaganja odpadkov na tla: identifikacija in klasifikacija fizikalno kemijskih in bioloških parametrov tal, ki vplivajo na prehrano rastlin)
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Marko Debeljak
 • Bilateral project with Croatia Intelligent subgroup discovery (Inteligentno odkrivanje podskupin)
  Duration: 2006 - 2007
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project with Czech Republic Knowledge technologies in medicine and health care (Tehnologija znanja v medicini in zdravstvenem varstvu)
  Duration: 2006 - 2007
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project with France Intelligent data analysis (Inteligentna analiza podatkov)
  Duration: 2006 - 2007
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project Gathering, Annotation and Analysis of Macedonian/Slovenian Language Resources (Zbiranje, označevanje in analiza makedonsko/slovenskih jezikovnih virov)
  Duration: 2005 - 2006
  Contact: Sašo Džeroski
 • Bilateral project with Serbia and Montenegro Development of linguistic resources for machine translation between Slovene and Serbian (Razvoj jezikovnih virov za strojno prevajanje med slovenskim in srbskim jezikom)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Bilateral project with Croatia Intelligent data analysis (Inteligentna analiza podatkov)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Nada Lavrač
 • Bilateral project with Czech Republic Knowledge managament in medicine and healthcare (Upravljanje znanja v medicini in zdravstvenem varstvu)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Nada Lavrač